historia_smarta - Serwis samochodowy Auto Edmar

Firma przyjazna marce
Auto Edmar M. Lenard E.Sztuce vel Stuzmania Sp.j.
21-040 Lublin
ul. Inżynierska 8J
tel/faks: 81 749 86 10
email: serwis@autoedmar.pl
NIP 946-257-45-04
Regon 060452729

Serwis czynny: Poniedziałek - Piątek
od godziny 8.00 do godziny 17.00
Przejdź do treści
Smart ForTwo pierwsza generacja
Historia marki SMART

Smart to jedna z najmłodszych marek samochodowych obecnych na rynku. Powstała w 1994 roku, a jej nazwa pochodzi od pierwszych liter założycieli (Swatch - producenta zegarków i Mercedes) oraz słowa art (sztuka). Początek sprzedaży pierwszego Smarta miał miejsce w 1998 r.

Marka Smart, choć jest pod skrzydłami jednego z najstarszych koncernów, to sama nie posiada zbyt długiej historii. Pomysłodawcą jej stworzenia był szwajcarski biznesmen, Nicolas Hayek. Był on założycielem i właścicielem firmy produkującej zegarki Swatch.W 2006 roku została wprowadzona do sprzedaży trzecia generacja modelu ForTwo. Samochód został całkowicie odmieniony, lecz zdania na temat tych przemian są mocno podzielone.

Fabryka samochodów powsta³a w Lotaryngii, natomiast silniki s¹ montowane w Berlinie.

Pierwsze samochody marki Smart zjecha³y z taśmy ju¿ w 1998, a Mercedes przy tej okazji przej¹³ od Hayeka resztê udzia³ów w firmie.
Na rynku pojawi³y siê ca³kowicie nowe, niszowe samochody miejskie. Smart by³ dostêpny w trzech modelach: ForTwo, ForFour oraz Roadster (nie licz¹c wersji kabrio). Produkcja tych dwóch ostatnich modeli zosta³a zawieszona, z powodu coraz wiêkszych k³opotów finansowych, z jakimi boryka³a siê marka.Piêæ lat później zmieniono nazwê firmy i logo. Dotychczasowy MCC smart zosta³ przemianowany na smart GmbH. Zmiana nazwy mia³a umo¿liwiæ firmie rozwój i mo¿liwośæ istnienia na nieogranicznonych obszarach rynkowych. Przy okazji zmiany logo na rynek wszed³ nowy slogan \"open your mind\". Nowe logo to kombinacja dotychczasowego tym razem z nowym piktogramem.

Smart ForTwo po "lifcie"
Smart ForTwo trzecia generacja

Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych przedstawia³ on swoje propozycje niemal ka¿demu z koncernów, szukaj¹c firmê która wyda³aby na świat zaprojektowany przez niego samochód. Zgodnie z za³o¿eniami mia³ to byæ pojazd dla dwóch osób z baga¿nikiem pozwalaj¹cym zmieściæ nie wiêcej ni¿ siatkê zakupów, bêd¹cy przy okazji tani i bezpieczny. Po kilku latach prób do jego pomys³u uda³o siê przekonaæ koncern Daimler-Benz. Powsta³a specjalna spó³ka, a konstrukcj¹ samochodu zajêli siê in¿ynierowie Mercedesa.


W kwietniu 2003 w sprzeda¿y pojawi³a siê druga generacja modelu ForTwo. Postawiono w nim na zmianê jednostek napêdowy oraz modyfikacje w obrêbie zawieszenia. Powiêkszono listê dostêpnych opcji wyposa¿enia.
Druga generacja ForTwo zosta³a wyposa¿ona w standardzie w system ESP i ABS z EBD. Komfort jazdy poprawiono poprzez zastosowanie bardziej miêkkich amortyzatorów.

Smart ForFour
Smart Roadster
Smart Crossblade
Wróć do spisu treści
----- Strona glowna ----- podstrony